Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Lapače tuku


 • Lapače tuku sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie. Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje minerálneho pôvodu.

 • Lapače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov napríklad z kuchýň, potravinárskych výrobní a prevádzok, mäsokombinátov a všade tam, kde je nebezpečenstvo sústreďovania vyššieho obsahu tukov v odpadových vodách. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako obhrana kanalizácií, čističiek a ostatných zariadení v kanalizačnej sieti pred zanášaním tukom.

 • Lapače tukov dodávame v niekoľkých typoch a veľkostiach a sú konštruované v súlade s nemeckou normou DIN 4040 a s návrhom európskej normy EN 1825-1 Lapače tuku, časť 1.

Použitie

Lapače tuku sú inštalované ako predradené jednotky pred čistiarne odpadových vôd, alebo kanalizácií. Umiestňujú sa čo najbližšie k zdroju znečistenia.

 • VHODNÉ - pre odpadové vody uvedené z hora a ďalej vody obsahujúce jemné mechanické nečistoty z kuchynských prevádzok a mastných výrobní.
 • NEVHODNÉ - pre odpadové vody obsahujúce hrubé mechanické nečistoty alebo vody, ktoré nie sú v súlade s predpismi o kanalizačnom poriadku. Taktiež pre odpadové vody z tých prevádzok, ktoré obsahujú tuky a oleje gravitačne neodlúčiteľné!
 • ZAKÁZANÉ - pre splaškové odpadové vody a vody obsahujúce ropné produkty, fekálie, oleje minerálneho pôvodu a horľavé kvapaliny.

Princíp technického riešenia

Tuky a rastlinné oleje v lapači vyplávajú na vodnú hladinu vplyvom nižšej mernej hmotnosti. Vytvorená tuková vrstva je zadržaná nornou stenou.

Lapače sa inštalujú do zeme. Podľa zamýšľanej inštalácie sa líši prevedenie nádrže lapača.

Pretože rozklad tukov je sprevádzaný značným zápachom, je výhodné aby lapač tuku v blízkosti budovy nebol zabudovaný bez riadneho odvetrania, ktoré by malo byť vyvedené na úroveň strechy

Účinnosť technológie

Lapače tuku LT ZAPPA, ktoré pracujú na gravitačnom princípe odlúčenia tukov, pozostávajú z prepážok a komory. Komora slúži k zachytávaniu kalov z odpadovej vody a gravitačnému odlúčeniu tukov. Ľahšie zložky ako tuky a oleje sa zbierajú z hladiny a ťažšie potom zo dna, po vyčerpaní nádrže.

Rozsah dodávky

Vonkajšie prevedenie. Súčasťou dodávky lapača tuku je nádrž so zákrytovou stropnou doskou a poklopom.

Stavebné osadenie

Podľa návodu na zabudovanie železobetónových nádrží

Údržba a obsluha

Zariadenie vyžaduje minimálne nároky na údržbu a obsluhu. Tieto činnosti môže vykonávať pracovník bez zvláštnej kvalifikácie, len po zaškolení dodávateľskou firmou. Pri prevádzke týchto zariadení je treba dbať na to, aby bol pravidelne (cca 1x týždenne) odobraný alebo odčerpaný nahromadený tuk z hladiny vody alebo keď jeho vrstva presahuje hrúbku 5 cm.

Likvidáciou tuku môže byť poverená výlučne len firma s oprávnením pre túto činnosť!

Požadované parametre pre návrh

 • maximálny prietok (l/s), resp. počet porcií denne
 • hĺbku vtoku (vzdialenosť dna vtokového potrubia a upraveného terénu)
 • priemery napájacieho potrubia
 • materiál napájacieho potrubia
 • umiestnenie zariadenia (interiér / exteriér pod alebo mimo komunikácie)
 • výška hladiny spodnej vody

Menovitá veľkosť lapača pre kuchyne a vývarovne
Počet porcií za deň Menovitá veľkosť lapača
Od 0 do 100 1 l/s
Od 100 do 200 2 l/s
Od 200 do 400 4 l/s
Od 400 do 700 7 l/s
Od 700 do 1000 10 l/s
Od 1000 do 1500 15 l/s
Od 1500 do 2000 20 l/s
Od 2000 do 2500 25 l/s

Lapač veľkosti 0,5 l/s sa používa pri stánkovom predaji (aj ako mobilný), alebo je zaradený ako stabilný priamo k umývaciemu stolu.


Menovitá veľkosť lapača pri spracovaní mäsa
Porážka alebo spracovanie mäsa (počet hov. dobyt. za týždeň) Menovitá veľkosť lapača
do 3 2 l/s
do 10 4 l/s
do 20 7 l/s
do 35 10 l/s

Pre spracovanie iných druhov mäsa sa postupuje obdobne podľa hmotnosti mäsa

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.