Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Odlučovače ropných látok


 • Odlučovače ropných látok (ORL) sa používajú k odstráneniu (odlúčeniu) ľahkých ropných látok (kvapalín) z dažďových alebo technologických vôd, za predpokladu, že tvoria nestabilné emulzie.

 • Používajú sa pri čistení dažďových vôd z plôch, kde je možné predpokladať únik pohonných hmôt a lejov, ako sú parkoviská, dielne, sklady, a pod...

 • ORL vyrábané spoločnosťou ZAPPA s.r.o. sú konštrukčne navrhnuté a vyrábané tak, aby bezpečne odolávali rôznym zaťaženiam (osadené v "zelenom pásme" alebo zaťažené od dopravy až do 400kN).

 • Sú vyrábané v troch variantoch podľa výstupných hodnôt prečistenej vody, t.j.:
  1. 5 mg/l NEL
  2. 0,5 mg/l NEL
  3. 0,1 mg/l NEL

Použitie

Odstavné plochy, parkoviská, pozemné komunikácie, autodielne, čerpacie stanice pohonných hmôt, ...


Návrh - parametre

Odlučovače ropných látok sa navrhujú podľa prietoku (l/s) a podľa požadovanej výstupnej kvality vody (mg NEL/l).

Odlučovače ropných látok ORL ZAPPA sú konštrukčne riešené ako jedna alebo viacero jednoliatych betónových nádrží z vodostavebného betónu. Vstup je riešený cez vstupné komíny z betónových skruží a kúnusov (výška je daná kótou terénu), na ktorých sú umiestnené kruhové liatinové poklopy ø 600 mm podľa potrebnej triedy zaťaženia (B125, D400).

Odlučovače ropných látok ORL ZAPPA sú plnoprietočné (bez obtoku) dimenzované na požadovaný prietok. Vo vnútri nádrží je namontované technologické vystrojenie.


Princíp

Princíp ORL ZAPPA je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých komponentov v znečistenej odpadovej vode. ORL je rozdelený do troch základných častí:

 1. Sedimentačná časť (kalojem) - je tvorená jednou alebo viacerými nádržami, do ktorých priteká znečistená voda cez vtokové potrubie.
 2. Koalescenčné filtre
 3. Dočisťovací člen (sorbčný filter)

Vodotesnosť

V rámci skúšky vodotesnosti bola použitá pitná voda. Počas priebehu skúšky nebol zaznamenaný žiadny pokles hladiny ani únik vody cez spoje resp. cez materiál.


Prístuponosť

Vyhodnotením konštrukcie odlučovača bolo zistené, že do všetkých častí odlučovača je zabezpečený dostatočný prístup pre obsluhovanie, údržbu, čistenie a pod.


Zápachové uzávery

Vyhodnotením konštrukcie odlučovača bolo zistené, že prítok a odtok odlučovača je vybavený zápachovým uzáverom. Výška zápachového uzáveru bola viac ako 100mm.


Prietokové hodnoty ORL ZAPPA
Výrobok DNmin[mm] Vtok [l/s] Výtok [l/s]
ORL ZAPPA 1,5 100 1,5 1,5
ORL ZAPPA 3 100 3 3
ORL ZAPPA 6 125 6 6
ORL ZAPPA 10 150 10 10
ORL ZAPPA 15 200 15 15
ORL ZAPPA 20 200 20 20
ORL ZAPPA 25 250 25 25
ORL ZAPPA 30 250 30 30
ORL ZAPPA 40 300 40 40
ORL ZAPPA 50 300 50 50
ORL ZAPPA 65 300 65 65
ORL ZAPPA 80 300 80 80
ORL ZAPPA 100 300 100 100
ORL ZAPPA 125 400 125 125
ORL ZAPPA 150 400 150 150
ORL ZAPPA 200 400 200 200
ORL ZAPPA 250 400 250 250
ORL ZAPPA 300 400 300 300
ORL ZAPPA 350 400 350 350

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.